Στόχος

Η Πράξη ενσωματώνει τους στόχους του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» και συγκεκριμένα τους στόχους της Δράσης 7: «Τοπικά Σχέδια για την απασχόληση προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας», της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα 8: «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην απασχόληση στις 3 Περιφέρειες σταδιακής εξόδου».

 

Στόχος της Πράξης είναι η κατάρτιση και συμβουλευτική εβδομήντα (70) άνεργων πτυχιούχων ΑΕΙ - ΤΕΙ οικονομικών σχολών, προκειμένου να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να ασκήσουν το επάγγελμα του Λογιστή / Ορκωτού Λογιστή και να αποκτήσουν στο μέλλον τη σχετική άδεια άσκησης επαγγέλματος. Επιπλέον στόχος είναι η εξασφάλιση θέσεων απασχόλησης για τους ωφελούμενους, μετά την ολοκλήρωση της κατάρτισης τους, είτε μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων απασχόλησης σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, είτε μέσω της ίδρυσης νέας επιχείρησης.

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται μέσα από αλληλοσυμπληρούμενες δέσμες δράσεων και μέσω της ενεργοποίησης και κινητοποίησης των τοπικών φορέων και επιχειρήσεων, να προωθηθούν στην απασχόληση 70 νέοι και νεοεισερχόμενοι στην αγορά εργασίας, άνεργοι, μακροχρόνια άνεργοι και γυναίκες που απειλούνται περισσότερο από την ανεργία (οι οποίοι είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ – ΤΕΙ οικονομικής κατεύθυνσης).

 Φορέας Διαχείρισης της Πράξης είναι η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής.

 

 Περιοχή παρέμβασης: Περιφέρεια Αττικής