Κατάρτιση

Η υλοποίηση της κατάρτισης έχει ως στόχο την εξοικείωση των ωφελουμένων με τα γνωστικά αντικείμενα που αφορούν την Ελεγκτική Λογιστική, προκειμένου αυτοί να ενημερωθούν και να ξεκινήσουν τις διαδικασίες που απαιτούνται για να ολοκληρώσουν στο μέλλον, τον κύκλο των ενεργειών, για την πιστοποίησή τους και την απόκτηση της επαγγελματικής άδειας του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή.

 

Συγκεκριμένα, θα υλοποιηθούν τρία (3) Προγράμματα Κατάρτισης με τίτλο «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» συνολικής διάρκειας 125 ωρών, εκ των οποίων οι 50 ώρες θα αφορούν θεωρητική κατάρτιση και οι 75 ώρες πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις της Περιφέρειας της Αττικής.