Βασικές Νομοθεσίες και Κανονισμοί για το επάγγελμα του Ορκωτού Λογιστή

Νομοθεσίες

Βασικές νομοθεσίες για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών

Νομοθεσίες

 

Βασικές νομοθεσίες για την άσκηση των επαγγελματικών δραστηριοτήτων των μελών:

 

Ο Περί της Ρύθμισης των Επιχειρήσεων Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών και Συναφών Θεμάτων Νόμος του 2012 (196(Ι)/2012)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2012_1_196/full.html

 

Ο Περί Ελεγκτών και Υποχρεωτικών Ελέγχων των Ετήσιων και των Ενοποιημένων Λογαριασμών Νόμος του 2009 (42(I)/2009)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2009_1_42/full.html

 

Ο περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμος του 2007 (188(I)/2007)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/2007_1_188/full.html

 

Ο περί Εταιρειών Νόμος (ΚΕΦ.113)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/0_113/full.html

 

Το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας (ΣΥΝΤΑΓΜΑ)

http://www.cylaw.org/nomoi/enop/non-ind/syntagma/full.html

 

Άλλες νομοθεσίες

Για οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία χρησιμοποιήστε τις ακόλουθες συνδέσεις:

http://www.cylaw.org/

http://www.mof.gov.cy/mof/gpo/gpo.nsf/dmlindex_gr?OpenDocument

http://www.leginet.eu/

 

 

Κανονισμοί 

 

Εγχειρίδιο Μελών

Σε αυτό περιλαμβάνονται σημαντικά θέματα που πρέπει να γνωρίζουν τα μέλη του ΣΕΛΚ αναφορικά με το δικαίωμα απόκτησης άδειας εξασκήσεως επαγγέλματος, τις εξετάσεις καταλληλότητας, τον ποιοτικό έλεγχο, τα πειθαρχικά παραπτώματα/πειθαρχικές ποινές και γενικότερα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις κάθε μέλους του ΣΕΛΚ. 

 

http://www.icpac.org.cy/selk/Members%20Rulebook%20October2014_EL/index.html 

 

Οδηγία για ξέπλυμα παράνομου χρήματος

Η παρούσα οδηγία εκδίδεται από το Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστώ Κύπρου (ΣΕΛΚ), σύμφωνα με το άρθρο 59 (4) του περί της Παρεμπόδισης και Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες Νόμου του 2007, L188 (Ι) / 2007, όπως τροποποιήθηκε το 2010 , το 2012 και το 2013 από τους νόμους L58 (Ι) / 2010, L80 (Ι) / 2012, L192 (Ι) / 2012 και L101 (Ι) / 2013 (ενοποιημένη εφεξής ο «Νόμος»).

 

Όλα τα μέλη υποχρεούνται να τηρούν την παρούσα οδηγία, για όλες τις επαγγελματικές τους δραστηριότητες (π.χ. λογιστικής, λογιστικού ελέγχου, παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή διοικητικών υπηρεσιών, υπηρεσίες εμπιστευματοδών, κλπ).

 

Anti-Money Laundering Directive, Sep'2013 (en)

http://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=1213&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL 

 

Γενική Εγκύκλιος 5/2015 (ΓΕ_5/2015): Παρεμπόδιση και Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες

http://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=1292&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL 

 

Εγκύκλιος για σοβαρά φορολογικά αδικήματα, Φεβρουαρίου 2014

http://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=1291&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL 

 

Κώδικας Δεοντολογίας (IFAC Code of Ethics)

http://www.icpac.org.cy/selk/common/PreviewDocument.ashx?itemId=1214&refItemId=T470DOCUMENTS&refTableId=470&language=EL